Polityka zwrotów

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny.

 2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, a jego bieg rozpoczyna się:

  1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

  b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: kontakt@natu.care. W oświadczeniu należy wskazać numer zamówienia, z którego Konsument chciałby zrezygnować.

 4. Po przesłaniu oświadczenie o odstąpieniu umowy drogą elektroniczną Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wysyłając wiadomość na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić nieuszkodzony Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszt zwrotu Produktu obciąża Konsumenta. Niniejszy ustęp odnosi się do Produktów fizycznych.

 7. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży, od której odstąpił na adres: Omnipack (Natu Care), Aleja Katowicka 66, hala DC04, rampa 40, 05-830 Nadarzyn.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi Produktu. Nie dotyczy to jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostawy Produktu umożliwiony przez Sprzedającego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

 10. Zwroty w przypadku zamówień subskrypcyjnych podlegają różnym schematom:
  a. Konsumentowi przysługuje zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, włączając koszty dostarczenia Produktu, jeśli zdecyduje się zrezygnować z pierwszej wysyłki w ramach subskrypcji.
  b. Konsumentowi przysługuje zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, włączając koszty dostarczenia Produktu, jeśli zdecyduje się zrezygnować z kolejnych wysyłek w ramach subskrypcji. To jednak tylko w przypadku, gdy Konsument odstąpi od Umowy zgodnie z zapisami pkt. 3, (uczyni to 5 dni przed odnowieniem subskrypcji). Nieprzestrzeganie wyznaczonych terminów może skutkować obciążeniem Konsumenta kosztami przesyłki przez Sprzedającego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument dla danego Zamówienia.

 12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e. o dostarczanie treści cyfrowych (np. ebooków), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.